top of page
הנחייה להגדרת הרעיון

חוות דעת ומנטורינג עסקי אישי

הנחייה לגיבוש הרעיון למיזם

חוות דעת והנחייה לרעיון למיזם

קבלו חווות דעת לרעיון למיזם העסקי החדש. אנו נעזור להגדיר, לסדר, לחדד ולהעריך את הרעיון, על פי 4 מרכיביו הבסיסיים. נשתמש במודל להגדרה ראשונית של מיזם חדש.

התהליך כולל פגישה אחת בת 1 עד 2 שעות - שתתקיים במשרדי תרמיקס במרכז, או מרחוק. הערה: לפני הפגישה תתקיים שיחה מקדימה קצרה.

המחיר לפגישת חוות דעת והנחייה לרעיון למיזם - צרו קשר כאן

חוות דעת והנחייה להיתכנות עסקית

לאחר שהגדרנו את הרעיון העסקי, יש להעריך את ההיתכנות העסקית של המיזם ולשפרה. נעבור עם היזמים על כל מרכיבי המיזם, נעריך את עצמתם, ניתן חוות דעת להיתכנות העסקית של המיזם ונגיע למסקנות לגבי מה נדרש בכדי לשפר ולחזק אותו. לשם כך ניעזר במתווה תרמיקס להיתכנות עסקית

התהליך כולל פגישה אחת בת 1 עד 2 שעות - שתתקיים במשרדי תרמיקס במרכז, או מרחוק. 

המחיר לפגישת חוות דעת והנחייה להיתכנות עסקית - צרו קשר כאן
הנחייה להיתכנות עסקית

חוות דעת והנחייה למפת דרכים למיזם

לאחר שהגענו להיתכנות עסקית טובה למיזם, צריך להגדיר את השלבים בדרך להקמת ומימוש המיזם, על פי ארבעת מרכיביו הבסיסיים. אנו ניתן חוות דעת ונעזור להגדיר את השלבים ולמפות את הדרך להקמת המיזם. לשם כך ניעזר בתבנית שפיתחנו בתרמיקס לבניית מפת הדרכים להקמת המיזם

התהליך כולל פגישה אחת בת 1 עד 2 שעות - שתתקיים במשרדי תרמיקס במרכז, או מרחוק.

המחיר לפגישת חוות דעת והנחייה למפת הדרכים - צרו קשר כאן
הנחייה למפת דרכים

הנחייה וחוות דעת לתוכנית העסקית

הנחייה לתוכנית העסקית
לאחר שהגדרנו את הרעיון, הגענו להיתכנות עסקית ובנינו מפת דרכים מתאימה להקמת המיזם, אנו מוכנים לבנות את התוכנית העסקית. אנו נעזור בהכנת התוכנית העסקית, לפי השלבים האופייניים - הגדרת החזון והמשימה של העסק, ניתוח הענף והשוק, הגדרת המודל העסקי ואסטרטגיית הכניסה לשוק, הגדרת האסטרטגיות הפונקציונליות, תכנון ותוכנית פיננסית ולבסוף כתיבת התוכנית ועריכתה.

בכל פגישה אנו נעבוד עם היזמים על השלב הרלבנטי בתוכנית.
בין הפגישות, יעבדו היזמים על איסוף מידע, עיבודו ועריכתו במסמך.
בסיום התהליך אנו ניתן ליזמים משוב והערות לתוכנית, עד לגרסה הסופית.

התהליך כולל 7 פגישות בנות עד 2 שעות כל אחת. במשך כ- 7 שבועות. תתקיימנה עקרונית ביום ושעה קבועים בכל שבוע, במשרדי תרמיקס במרכז. הפגישה האחרונה תיועד למעבר על התוכנית המלאה ומתן משוב והערות.

חוות דעת לתוכנית עסקית
ניתן לקבל חוות דעת בלבד לתוכנית העסקית ו / או לתמצית המנהלים (One Pager). התהליך כולל מעבר על המסמך ומתן משוב כתוב עם המלצות לשיפור למסמך ו / או למיזם
, בהתייחס למטרות התוכנית העסקית, לעקרונות תוכנית עסקית ועל בסיס אבני הבניין של העסק. 


מחיר 
הנחייה לתוכנית העסקית / חוות דעת לתוכנית העסקית - צרו קשר כאן
הנחייה לתוכנית עסקית
הנחייה לגיוס הון

הנחייה וחוות דעת לגיוס הון למיזם

הנחייה לגיוס הון
לאחר שהכנו תוכנית עסקית רחבה, עקבית, מהימנה ויישומית, אנו מוכנים לגיוס הון ראשוני למיזם. אנו נעזור בהכנת ותכנון תהליך גיוס ההון הראשוני. נעזור להכין את "הערכה למשקיע" - תמצית מנהלים, מכתב פנייה, מצגת משקיעים ו"פיץ'". נתאמן על פרזנטציה בפני משקיעים. נתכנן את תהליך גיוס ההון - נגדיר משקיעים, מקורות השקעה ומקורות מימון אפשריים ודרכי פנייה והגעה אליהם.

התהליך כולל 4 פגישות בת 2 שעות כל אחת. במשך כחודש ימים שתתקיימנה עקרונית ביום ושעה קבועים בכל שבוע, במשרדי תרמיקס.

חוות דעת לגיוס הון
ניתן לקבל חוות דעת בלבד ל
מצגת משקיעים, נאום (Pitch) ו / או תמצית מנהלים (One Pager). התהליך
 כולל צפייה ומעבר על המצגת וה Pitch ו / או מעבר על תמצית המנהלים, ומתן משוב בעל פה ובכתב, עם המלצות לשיפור.

מחיר 
הנחייה לגיוס הון / חוות דעת למצגת משקיעים - צרו קשר כאן
bottom of page