top of page

מודל להיתכנות עסקית למיזם חדש  

לשימושכם מודל להיתכנות עסקית של מיזם חדש. המודל מתבסס על "מפת גנום העסק" של תרמיקס, ואינו תחליף לייעוץ עסקי אישי. השימוש במודל כולל כל המשמעויות הנגזרות מממנו, הוא באחריות היזמים בלבד. 

יש להתייחס ולמלא את כל המרכיבים הרשומים, וברמת מהימנות מתאימה. לאחר סיום, לעבור לשלב הבא - מפת דרכים.
תרמיקס יזמות - מודל להיתכנות עסקית - גרסה 270423.jpg
bottom of page