top of page
  • תרמיקס

תוכנית אסטרטגית - עסקית - עבודה

אנו שומעים פעמים רבות את המונח תוכנית עסקית גם כאשר הכוונה היא לפעמים לתוכנית אסטרטגית או לעיתים יותר נפוצות, הכוונה היא למעשה לתוכנית עבודה.


אז קצת לעשות סדר בדברים.

תוכנית אסטרטגית - מבוצעת ברמת עומק נמוכה יחסית (בגדול) לטווח ארוך ונותנת לנו תשובות על כדאיות עסקית עקרונית. מתאימה לתכנון אסטרטגי של עסק או לבדיקת התכנות של מיזם חדש.


תוכנית עסקית - מבוצעת ברמת עומק יותר מפורטת ולטווח בינוני ארוך. נותנת לנו תשובות לגבי הכדאיות העסקית של העסק, כמו כן עושה סדר בתכנון השיטתי של הפעולות לביצוע וכמובן מהווה בסיס לגיוס הון. מתאימה גם לעסק קיים המעוניין להתפתח וכמובן להקמה של עסק / מיזם חדש.


תוכנית עבודה - מבוצעת ברמת עומק גבוהה ולרוב לטווח של השנה הקרובה בלבד. לרוב היא פועל יוצא של התוכנית העסקית ומטרתה לפרוט את התוכנית העסקית לתכנון כמעט שוטף של הפעילויות השונות וגם את התקציב של העסק לשנה הקרובה. מתאימה לתכנון מפורט של עסק קיים וגם לתכנון מפורט של הפעילות של הקמת מיזם חדש.


סיכמנו את הקריטריונים החשובים בטבלת השוואה כאן


אז בפעם הבאה שנתקל במונח תוכנית אסטרטגית / תוכנית עסקית / תוכנית עבודה - נדע את המשמעות של כל אחת מהן.


bottom of page