top of page
  • תרמיקס

איזו אסטרטגית צמיחה לבחור בעסק קיים?

בפגישה שביצענו עם יזמים של עסק קיים ופעיל בתחום תיירותי כלשהו (הנושא שמור במערכת [-:) עלה כי היעד של היזמים הוא להגיע ל 10,000 לקוחות בתוך שלוש שנים, מתוך כ- 2,000 לקוחות בפעילות כיום.


המטרה האסטרטגית של העסק, מן הסתם, היא צמיחה בפעילות, בלקוחות ובהכנסות. היעד גם הוא ברור ומוגדר - להגיע ל- 10,000 לקוחות בתוך שלוש שנים.


השאלה היא באיזו אסטרטגיה עסקית צריך לפעול כדי להגיע למטרה זו?


אסטרטגיה עסקית מתייחסת להחלטות ופעולות בארבעה מרכיבי היסוד של כל עסק והם: המוצר אותו נספק, השוק אליו נפנה, אופי הפעילות של העסק והכסף.


מבלי להיכנס כרגע לעומק ומורכבות ההחלטה האסטרטגית, נקודה מאד עקרונית שיש לבדוק היא - מהו פוטנציאל השוק הכללי ופוטנציאל המכירות וההכנסות של העסק עצמו בתוך 3 שנים.


במידה ופוטנציאל השוק המוערך הכולל מספיק גדול בשביל לאפשר לעסק להגיע לנתח מכירות של 10,000 לקוחות בתוך 3 שנים, אז העסק יכול להמשיך ולפעול באסטרטגית צמיחה של העמקה - למכור את אותם המוצרים ולפנות לאותם שווקים, כמו היום.


במידה ופוטנציאל השוק אינו מספיק גדול בשביל לאפשר לעסק להגיע ליעד שלו, אז העסק צריך לחשוב על אסטרטגית צמיחה אחרת. (ניתן גם להמשיך אותו הדבר, בהעמקת שוק, אך לעסק יהיה יותר קשה לצמוח והוא יצטרך לצמוח על חשבון המתחרים, תוך מאבק חריף יותר ודגש חזק יותר על יתרונות תחרותיים).


אסטרטגיות צמיחה אפשריות הן:

העמקה - למכור את אותם המוצרים ולפנות לאותם השווקים שכיום.

פיתוח מוצרים - למכור מוצרים נוספים אחרים ממה שמוכר היום.

פיתוח שווקים - לפנות לשווקים נוספים אחרים ממה שפונה כיום

הגוונה - שילוב של שתי הנל - מוצרים חדשים לשווקים חדשים.ולביצוע בדקו / העריכו את פוטנציאל השוק הכולל בענף שלכם.

העריכו את פוטנציאל המכירות וההכנסות של העסק שלכם.

בחרו אסטרטגיית צמיחה מתאימה.

bottom of page