top of page
  • תרמיקס

מה זו תוכנית עסקית

תוכנית עסקית -

מסמך ניהולי המראה איך ייראה העסק בעתיד מכל הבחינות (שיווקית, טכנולוגית, תפעולית ופיננסית) ואיך נגיע לכך.


מתי מכינים תוכנית עסקית -

לקראת כל שינוי מהותי בעסק, שינוי שלרוב כרוך בהשקעת משאבים, סיכון ואי ודאות. במקרים רבים, השינוי המהותי בעסק הוא למעשה תהליך של פיתוח עסקי בעסק קיים (צמיחה משמעותית בעסק קיים) או תהליך של יזמות (הקמה של עסק חדש).


הסיבות להכנת תוכנית עסקית -

  1. בדיקת כדאיות כלכלית

  2. תכנון שיטתי של העסק

  3. גיוס הון ו / או שיתוף פעולה


bottom of page