top of page
  • תרמיקס

תהליך היזמות והפיתוח העסקי

תהליך היזמות והפיתוח העסקי מורכב ממספר שלבי תכנון וביצוע.

  • הגדרה ראשונית של הרעיון העסקי - אנו מעריכים ומגדירים את הרעיון החדש למיזם העסקי.

  • התכנות עסקית - בדיקה וחיזוק של ההיתכנות העסקית והפוטנציאל העסקי של המיזם.

  • תכנון האסטרטגי - בניית מפת הדרכים (התכנון האסטרטגי) לפיתוח והקמת המיזם.

  • תוכנית העסקית - ביצוע של ניתוח ותכנון מעמיקים לביסוס ההיתכנות והתכנון הקודמים.

  • גיוס הון - הדרוש בשביל לאפשר את המשאבים לפיתוח והקמה של המיזם.

  • הקמת המיזם ויישום התכנון - יישום של התוכנית העסקית.

bottom of page