top of page
  • תרמיקס

החזר השקעה - תשואה להון - ROI

"תשואה להון" (ROI - Return On Investment) הוא קריטריון מוביל בהערכת כדאיות של כל פרויקט או עסק, ומן הסתם בהערכת התכנות עסקית של מיזם עסקי.


החישוב העקרוני של תשואה להון בבדיקת התכנות עסקית של מיזם מבוצע כך:


צד ההכנסות והרווחים

סך ההכנסות הצפויות של המיזם בשנה מייצגת עתידית (בכסף)

רווחיות תפעולית צפויה למיזם (באחוזים)

מכאן נובע > רווח תפעולי בשנה מייצגת עתידית (בכסף)


צד ההשקעות

השקעה נדרשת בציוד קבוע (בכסף)

ועוד השקעה נדרשת בפעילות שוטפת (הון חוזר) עד שהמיזם יניב רווחים (בכסף)

שווה לסה"כ השקעה נדרשת במיזם (בכסף)


חישוב בסיסי של התשואה להון

הרווחים הצפויים צריכים לכסות את ההשקעות הנדרשות, ויותר.

כמה יותר... לפי הענף / התחום של המיזם והרצון של היזמים והמשקיעים.

יש להתייחס לפרק הזמן בו המיזם הופך להיות רווחי ומציג את ההכנסות ואת הרווחים המייצגים.הערות:

  • אין כאן התייחסות לריבית להיוון

  • פרק הזמן של החזר ההשקעה משתנה לפי הענף והתחום של המיזם והרצון של המשקיעים למשל במיזמים בתחומי ביוטק ומלונאות זמני החזר השקעה ארוכים הרבה ביותר מאשר במיזמי אינטרנט ומובייל.

bottom of page