top of page
  • תרמיקס

מה זה עסק

עסק

ארגון בעל משאבים ויכולות

עם פעילות מתמשכת

המפיק ומספק מוצרים ושירותים

למתן ערך ולרווח כלכלי


ארגון חברתי

ארגון בעל משאבים ויכולות

עם פעילות מתמשכת

המפיק ומספק מוצרים ושירותים

לתועלת חברתית וסביבתית

תוך עמידה בתקציב כלכלי


עסק חברתי

ארגון בעל משאבים ויכולות

עם פעילות מתמשכת

המפיק ומספק מוצרים ושירותים

למטרת רווח כלכלי ולתועלת חברתית וסביבתית

bottom of page