top of page
  • תרמיקס

תכנון אסטרטגי / מפת דרכים למיזם חדש

התכנון האסטרטגי (בניית מפת הדרכים האסטרטגית) מבוצע לאחר שביצענו בדיקה ושיפור של ההיתכנות והגענו להיתכנות עסקית טובה למיזם בטווח הזמן שהגדרנו (שנה X).

במסגרת התכנון האסטרטגי אנו מגדירים את הפעולות והשלבים לביצוע עד להגעה לטווח הזמן של ההיתכנות העסקית (שנה X), בהתייחס למרכיבי העסק - המוצר, השוק, אופן הפעילות והכסף.

bottom of page