top of page
  • תרמיקס

מהימנות בבדיקת התכנות

ככל שרמת המהימנות של בדיקת ההתכנות שאנו מבצעים גבוהה יותר, כך הבדיקה תהיה טובה ונכונה יותר. בשלב בדיקת ההתכנות, לרוב רמת המהימנות תהיה נמוכה יחסית - הנחת יסוד, הכרות ואולי מחקר שוק בסיסי.


ניתן לחלק את מהימנות הבדיקה ל- 5 רמות:

  1. הנחת יסוד - ללא סימוכין

  2. הכרות - של היזמים את התחום מבפנים

  3. בסיסי - על פי מחקרי שוק בסיסיים

  4. מתקדם - על פי מחקרי שוק מעמיקים

  5. תגובת שוק - משוב משמעותי מהשוק (שימוש ו/או רכישות מוצר)


bottom of page