top of page
  • תרמיקס

תכנון ותוכנית פיננסית

תוכנית פיננסית מגיעה בשלב שלאחר התכנון העסקי.

מטרתה לתרגם את כל התכנון העסקי לדוחות כספיים חזויים

שייתנו לנו תשובות לשאלות הכלכליות - כדאיות עסקית וצורך הון

bottom of page