top of page
  • תרמיקס

תכנון אסטרטגי / מפת דרכים - פעילות

מרכיב הפעילות בתכנון האסטרטגי, הכולל את פעולות הפיתוח, תפעול ושיווק של העסק, מבוצע על ידי - 1) אנשים (עבודה) או על ידי 2) מיכון (הון).


לפיכך ניתן לתכנן את מפת דרכים למיזם כאשר מרכיב הפעילות יתחלק לשתי קטגוריות - עבודה והון - כאשר בכל אחת מקטגוריות אלה ישנן פעולות אופייניות על פי שלבי התקדמות המיזם.


פעילות - עבודה שלב ראשון - יזם מוביל. היזם או צוות היזמים המייסד בעל הדומיננטיות והמחויבות הרבות ביותר למיזם.

שלב הבא - צוות יזמי. יזמים נוספים (Co-Founders) המצטרפים למיזם בשלב התחלתי.

שלב הבא - מועצה מייעצת (Advisory Board). המגויסת לסיוע עסקי, מקצועי ומיצובי של המיזם.

שלב הבא - עובדים ראשונים שהם לא היזמים, המגויסים למיזם. מחויבותם גבוהה, אבל לא כשל היזמים, מקבלים משכורת ובמקרים רבים אף תגמול משווי עתידי של המיזם בדמות תוכנית אופציות או מניות.

שלב הבא - עובדים נוספים. המגויסים לעבודה במיזם בתמורה למשכורת. עם או בלי תגמולים נוספים.


פעילות - הון

(לא חייב להיות לפי שלבים) שלב ראשון - מיכון. שימוש במכונות לפעילות של המיזם.

שלב הבא - טכנולוגיה. שימוש בטכנולוגיה/ות בפעילות של המיזם.


הערות:

  • אפשר בפעילות של המיזם להשתמש בכל שלב ב"קבלני משנה" במקום מרכיב של עבודה ו / או במקום מרכיב של הון.

  • לכל מיזם ולכל עסק יש לתכנן את הפעילויות והשלבים המתאימים שלו, שיכולים להיות שונים מהנ"ל.

Commenti


bottom of page